Termini

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, un, kuras Personas dati ir Biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” rīcībā.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (Datu subjektu); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu u.c. informāciju.

Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Šī Privātuma politika ir izstrādāta ar mērķi informēt Datu subjektus par Biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” veikto Personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) prasībām un sniegt informāciju par Datu subjekta tiesībām. Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”  (turpmāk – Biedrība) Regulas izpratnē ir atzīstama par pārzini, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Personas datu veidi, apstrādes nolūki, tiesiskie pamati, saņēmēji

Biedrība galvenokārt apstrādā šādus Personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, saņemot ziedojumus, maksājumā iekļautos datus (vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs), normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos arī deklarētās dzīvesvietas adresi.

Biedrība galvenokārt apstrādā Personas datus šādiem nolūkiem: lai uzturētu informāciju par personām, kas izteikušas vēlmi būt par brīvprātīgajiem un sazinātos ar tām, lai saņemtu ziedojumus un lai uzturētu dzīvnieku reģistru.

Biedrība galvenokārt apstrādā Personas datus uz Datu subjekta piekrišanas pamata vai juridiska pienākuma izpildes tiesiskā pamata. Piekrišana Personas datu apstrādei notiek, kad, piemēram, persona piesakās būt par brīvprātīgo vai semināram. Personas datu apstrāde, pamatojoties uz juridisko pienākumu, notiek, piemēram, kad persona nodod vai saņem dzīvnieku no Biedrības, jo normatīvie akti uzliek Biedrībai par pienākumu veikt noteikta veida Personas datu apstrādi.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 16.05.2006. noteikumiem Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību” Biedrībai ir pienākums uzturēt vienotu dzīvnieku reģistru, kurā jāglabā informāciju par personu, kura nodod dzīvnieku patversmē (vārds, uzvārds), kā arī par personu, kurai dzīvnieks tiek atdots (vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs).

Personas dati, kas iekļauti dzīvnieku reģistrā tiek nodoti Pārtikas un veterinārajam dienestam atbilstoši iepriekš minēto Ministru Kabineta noteikumu prasībām.

Datu subjekta tiesības

 Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu Personas datu apstrādi:

  • saņemt informāciju, vai Biedrība veic (vai neveic) Datu subjekta Personas datu apstrādi, ja veic, tad arī piekļūt saviem datiem;
  • pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepareizi;
  • atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu savu Personas datu apstrādei (piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atsaukuma saņemšanai);
  • pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, ja dati tiek apstrādāti tikai uz Datu subjekta piekrišanas pamata un piekrišana pieprasīšanas brīdi tiek atsaukta;
  • iegūt informāciju par apstrādes nolūkiem un, ja iespējams, paredzēto laikposmu, cik ilgi Personas dati tiks glabāti;
  • ar jebkādiem jautājumiem vai sūdzībām par Personas datu apstrādi vērsties pie Biedrības.

Minētās tiesības var īstenot ierodoties klātienē (iepriekš to saskaņojot) vai sūtot e-pastu uz info@patversme.lv. Lai pārliecinātos par personas identitāti Biedrība var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai lūgt elektroniski sūtīt pieprasījumu no e-pasta, kas ir iepriekš bijis norādīts Biedrībai.

Datu subjektam ir arī tiesības iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādes jautājumiem Datu valsts inspekcijai, kas atrodas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, www.dvi.gov.lv.

Personas datu glabāšanas ilgums

Biedrība Personas datus glabā atbilstoši to ievākšanas nolūkam vai līdz brīdim, kad tiek saņemts Datu subjekta lūgums datus dzēst.

Personas dati dzīvnieku reģistrā tiek glabāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām – 3 gadus.

Personas datu drošība

Veicot Personas datu apstrādi, Biedrība piemēro noteiktus aizsardzības pasākumus, lai novērstu neatļautu Personas datu apstrādi un nodrošinātu Personas datu drošību.

Kontaktinformācija

Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”

Reģ. nr. 40008048503

Adrese: Mežapurva iela 2, Rīga, LV-1064

E-pasts: info@patversme.lv

Tālrunis: +371 29493377