Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” tika reģistrēta 2000. gada 16. februārī.

Biedrības pamatuzdevumi ir:

 • bez pajumtes un aprūpes palikušo dzīvnieku glābšana un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšana;
 • līdzdalība Latvijas normatīvo dokumentu izstrādē, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzības nodrošinājumu, un cietsirdības gadījumu pret dzīvniekiem izskatīšana;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana par dzīvnieku labturības nosacījumiem.
Ja vēlaties kļūt par “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupas” biedru, šeit varat iepazīties ar iestāšanās kārtību. Ar pilniem biedrības statūtiem varat iepazīties šeit.

Šobrīd biedrība ir izaugusi par pieredzē ļoti bagātu Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju. Biedrība ir World Animal Protection (WAP)  biedrs un  EU Dog & Cat Alliance biedrs. Biedrības pārstāvis ir Latvijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā. Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs.

Kopš 2005. gada biedrībai “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” uzturētā dzīvnieku patversme “Labās mājas” darbojas pēc “no-kill shelter” principa. Suņi un kaķi patversmē nonāk no visas Latvijas un dzīvo šeit tik ilgi, kamēr viņiem tiek atrasti jauni un gādīgi saimnieki.

Vēsture

Biedrība “Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” kā dzīvnieku mīļotāju un domubiedru grupa tika reģistrēta 2000. gada 16. februārī. Kopš 2016. gada novembra Rīgas pilsētas būvvalde ir piešķīrusi patversmei “Labās mājas” jaunu juridisko adresi – Mežapurva iela 2, LV-1064 (agrāk – Juglas iela 18F). Organizācijas biedri dzīvnieku aizsardzības jomā aktīvi darbojas jau kopš 1995.gada un šobrīd tā ir izaugusi par daudzskaitlīgu un pieredzē bagātu dzīvnieku aizsardzības organizāciju Latvijā.

Biedrība par saviem uzdevumiem ir noteikusi dzīvnieku tiesību aizsardzību, patversmju uzturēšanu, sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, kā arī likumdošanas sakārtošanā Latvijā ar šiem jautājumiem saistītās jomās. Ikdienā tiek izskatīti neskaitāmi ziņojumi par cilvēku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Latvijā.

Vēl pirms biedrības oficiālās reģistrācijas dienas, 1999. gada jūnijā mūsu aktīvisti nodibināja pirmo suņu patversmi Latvijā, kas atradās Rīgā, Juglas ielā 18. Juglas suņu patversmē kopš tās izveidošanas līdz patversmes atstāšanai 2011. gada beigās patvērumu un jaunus saimniekus ir atraduši vairāk kā 4000 pamesto, traumēto un bez saimnieka palikušo suņu un kucēnu. Visus šos gadus patversmes aprūpē nonākušajiem suņiem tika nodrošināta mājvieta, barošana un aprūpe, ārstēšana, vakcinācija, sterilizācija, socializācija, rehabilitācija, kā arī jaunu saimnieku meklēšana. Patversmē Juglā regulāri tika organizētas tikšanās ar jauniešu grupām skolu un citu mācību iestāžu izglītojošo projektu ietvaros.

Divpadsmit patversmes pastāvēšanas gados tā bija pierādījuši savas eksistences lietderību, Juglas suņu patversme kļuva pazīstama visā Latvijā. Patversmei izdevās ik gadu izglābt un jaunus saimniekus atrast vairāk nekā 250 suņiem. Patversme darbojās tikai pateicoties ziedojumiem, tās darbību atbalstīja Zviedrijas dzīvnieku aizsardzības organizācija “Baltic Animal Care”, Kolliju portāls, SIA “Zoo centrs”.

Patversme bija izvietota uz 1300 kv.m. neliela zemes gabala, kas tika nomāts no zemes īpašniekiem. Uz šī zemes gabala atradās apjumti 14 suņu sprosti, kuros izvietotas suņubūdas, un izbijis koka šķūnis, kas pārbūvēts par nelielu ēku, kurā tika izmitināti kucēni un suņi, kuri nevar dzīvot āra sprostos ziemas apstākļos, kā arī izveidota telpa patversmes dokumentācijas uzglabāšanai un virtuvīte. Tika izveidoti četri pastaigu laukumi, kas palīdzēja nodrošināt suņu fiziskās aktivitātes. Atbilstošos laika apstākļos kucēni uzturējās atsevišķā pastaigu laukumā.

2003. gadā Biedrība ieguva tiesības apsaimniekot Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmi, kas atradās Stopiņu novada Līčos. Pateicoties Biedrības iniciatīvai, jau 2003. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē ar Rīgas domes Vides departamenta atbalstu Rīgā tika uzsākta bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma “noķer-sterilizē-atlaiž” praktiskā realizācija, tādējādi humāni samazinot pilsētas bezsaimnieka kaķu skaitu. Humāni īstenojot Dzīvnieku aizsardzības likumā ietvertās mājas (istabas) dzīvnieku labturības normas, bija izdevies tuvināt arī pilsētas patversmes darbību labas prakses principiem. Līdz patversmes apsaimniekošanas termiņa beigām 2010. gada maijā, lielākā daļa šajā patversmē nonākušo suņu tika pārvesti uz biedrības uzturēto suņu patversmi Juglā, lai tādējādi atbrīvotu vietas pārslogotajā pašvaldības patversmē un nepieļautu komunikablu un adekvātas uzvedības dzīvnieku eitanāziju.

Patversmē suņiem tika nodrošināta pagaidu mājvieta, to vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša barošana, veterinārmedicīniskā aprūpe, vakcinācija, sterilizācija, rehabilitācija. Suņu uzturēšanās laiks patversmē netika ierobežots.

Juglas suņu patversme tika atstāta 2011. gada decembrī, kad tika veiksmīgi pabeigta biedrības jaunās dzīvnieku patversmes “Labās mājas” būvniecība un visi tās iemītnieki tika pārvesti uz jaunām un gaišām telpām.

Biedrība sniedz pakalpojumus vairākām Rīgas rajona pašvaldībām dzīvnieku izmitināšanā un aprūpē dzīvnieku patversmē “Labās mājas”, kā arī bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles “noķer-sterilizē-atlaiž” praktiskā realizācijā.


Stratēģija un darbības plāni

Biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” darbojas divos virzienos. Viens ir dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšana un patversmē mītošo dzīvnieku interešu prioritāra aizstāvība. Otrs ir Latvijas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomas sakārtošana, dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā izglītotas sabiedrības veicināšana, augstu ētikas principu ievērošanas un rīcības prakses sasniegšana.

Šobrīd dzīvnieku patversme “Labās mājas” darbojas tikai un vienīgi uz ziedojumu un sabiedrības uzticēšanās pamata, nesaņemot nekādu publisko (pašvaldības, valsts, ES fondu u.tml.) finansējumu. Lai efektīvi pārvaldītu un uzturētu dzīvnieku patversmi “Labās mājas”, stratēģiskais mērķis ir stabila finansēšanas modeļa izveide, kurā ir attīstīta ziedošanas kultūra privātpersonu segmentā, korporatīvā ziedošanas kultūra uzņēmumu segmentā,  attīstīta brīvprātīgā darba organizēšana, labdarības pasākumu organizēšana, jaunu naudas plūsmas avotu piesaiste. Šī stratēģiskā mērķa sasniegšanai darbības plāns ir:

 1. Labdarības pasākumu organizēšana dzīvnieku patversmes teritorijā un ārpus tās;
 2. Jaunu finanšu avotu pastāvīga meklēšana, informācijas monitorēšana, sadarbības partneru iegūšana, regulāro automātisko ziedojumu popularizēšana;
 3. Dzīvnieku patversmes “Labās mājas” zīmola stiprināšana, atpazīstamība sabiedrībā, augstas uzticamības nodrošināšana, komunikācijas kanālu administrēšana;
 4. Ideālu labturības standartu uzturēšana attiecībā uz patversmē mītošajiem dzīvniekiem, labākās Latvijas dzīvnieku patversmes statusa saglabāšana;
 5. Patversmes dzīvnieku adopcijas procesa konstanta pārskatīšana un uzlabošanas iespēju meklēšana, “Labo māju” vērtību skaidrošana un lēmumu pamatošana potenciālajiem adoptētājiem;
 6. Brīvprātīgā darba atvērto durvju dienu semināru turpināšana, brīvprātīgo palīgu suņu staidzināšanā semināru turpināšana, jaunu brīvprātīgā darba veicināšanas iespēju meklēšana, piesaistot dažādas sabiedrības mērķa grupas.

Lai sasniegtu otra augstāk minētā darbības virziena – Latvijas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā – uzstādījumu īstenošanu, stratēģiskais mērķis ir visu ārējās vides ietekmējošo grupu/apstākļu sakārtošana līdz tādam līmenim, kas spēj tālāk veidot pozitīvu ķēdes reakciju uz sabiedrības procesiem. Šī stratēģiskā mērķa sasniegšanai darbības plāns ir:

 1. Dalība Latvijas normatīvu aktu (attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un/vai labturību) izstrādē, apspriešanā, izvērtēšanā, priekšlikumu iesniegšanā, ievērošanas uzraudzībā;
 2. Sarunu vešana ar Latvijas pašvaldībām (dzīvnieku jomas iepirkumu pasūtītājām), kontrolējošajām iestādēm, citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, vienota bloka izveide, kas darbotos ilgtspējīgi, kā labākās prakses paraugs un pakāpeniski vestu uz visu nozarē iesaistīto operatoru kopīgu izaugsmi un uz negodprātīgo organizāciju “atbruņošanu”;
 3. Darbības turpināšana “Noķer-sterilizē-atlaid” programmā, jaunu sociālā atbalsta pasākumu izstrāde mazaizsargātajām dzīvnieku īpašnieku grupām, kuru vispārējā labklājības līmeņa samazināšanās pirmām kārtām apdraud viņu mājdzīvnieku labturības un tiesību ievērošanas līmeni, kas savukārt tālāk rada augstu risku pamest dzīvniekus vai apzināti/neapzināti radīt dzīvniekam ciešanas;
 4. Sabiedrību izglītojošo pasākumu turpināšana, skolēnu un jauniešu grupu uzņemšana, korporatīvo pasākumu un ekskursiju rīkošana, vasaras skoliņas bērniem turpināšana, piedalīšanās ārējos publiskajos pasākumos (izstādēs, gadatirgos u.tml.), jaunu izglītojošu pasākumu izstrāde un organizēšana;
 5. Piedalīšanās projektos, kas var sniegt pienesumu biedrības mērķu sasniegšanā vai aizstāvēt to sabiedrības grupu intereses, kuri tālāk var ietekmēt Latvijas dzīvnieku aizsardzības nozares stāvokli (samazināt pamesto dzīvnieku skaitu, uzlabot mājdzīvnieku labklājību un vietu ģimenē, attīstīt empātiju, vairot zināšanas), vai motivēt sabiedrību uzticēties un izvēlēties tieši patversmes dzīvnieku starp citiem mājdzīvnieku iegūšanas veidiem.


Mūsu darbi

Vasaras suņu skoliņa bērniem

2022.gadā 19., 26. jūlijā, 2., 9.augustā dzīvnieku patversmē “Labās mājas” notika 4 nodarbības sākumskolas vecuma bērniem, kuru laikā pieredzes bagātā kinologa Ivara Lielpētera vadībā bērni lietderīgi pavadīja vasaras brīvlaiku – apguva zināšanas par drošību suņa tuvumā mājās un uz ielas, saņēma praktisku padomus par mājdzīvnieka uzņemšanu ģimenē, par pareizu pastaigu ar suņiem. 2022.gadā nodarbību norisi atbalstīja lielveikals Barbora.lv, tāpēc dalībniekiem pasākuma apmeklējums bija bez maksas. Dienas gaitā neiztrūka arī fotografēšanās prieki, vasarīgi našķi un dāvanas no Barbora.lv, kas ciemošanos dzīvnieku patversmē padarīja divtik īpašu. Pasākumā paraugdemonstrējumus rādīja kinologa Ivara Lielpētera uzticamais draugs – Džeka Rasela šķirnes kucēns Obi.

“Bērnos ir gluži vai iekodēta mīlestība pret dzīvniekiem un dabu. Mēs “Labajās mājās” rūpējamies, lai ikviena ģimene, kas apsver dzīvnieka adopciju, saprastu ne vien priekus, bet arī atbildību, ko cilvēku dzīvē ienes suns. Taču labāka izpratne par suņu dabu un drošu saskarsmi noder arī tiem bērniem un jauniešiem, kam pašiem sava suņa nav. Tādēļ kopā ar kinologu Ivaru Lielpēteri ar prieku, interaktīvi uzskatāmā veidā šovasar mācīsim jaunākai paaudzei, kā draudzēties un rotaļāties ar suni abpusēji patīkamā veidā,” stāsta dzīvnieku patversmes “Labās mājas” vadītāja Astrīda Kārkliņa.

2022.gads bija jau otrais gads pēc kārtas, kad šāds projekts bērniem tika veidots dzīvnieku patversmē “Labās mājas”. Katru gadu vairāk kā 80 bērni ir apguvuši drošu komunikāciju ar suni. Tādējādi var teikt, ka tika izveidota jauna tradīcija bērnus izglītojošiem pasākumiem “Labajās mājās”. Šie pasākumi sniedz tik nozīmīgo pienesumu “Labo māju” centienos sniegt jaunajai paaudzei padziļinātu izpratni gan par rūpēm un attiecību veidošanu ar dzīvniekiem, gan par fizisko drošību suņa tuvumā un rīcību ārkārtas gadījumos, gan bērnu empātijas attīstīšanai, pacietību un cieņpilnu, ieturētu uzvedību suņu klātbūtnē. Ticam, ka zinātkārie bērni gūtās atziņas liks aiz auss un izmantos, lai nākotnē veidotu labāku un empātiskāku sabiedrību mums visapkārt, jo tieši tāds ir mūsu darba mērķis.


Robins mežā

Labdarības orientēšanās sacensības Juglas mežā – ģimenisks, aktīvs pasākums, kurā caur sadarbību, kopā darbošanos, saliedēšanos tika uzsvērtas ģimenes vērtības – rūpes vienam par otru, atbildību, tostarp par mājdzīvnieku, kas arī ir ģimenes loceklis. Orientēšanās sacensību “Robins mežā” nosaukums radies no dzīvnieku patvermes simbola Robina (baltā sunīša logotipa), kura tēls piedalās visos dzīvnieku patvermes “Labās mājas” organizētajos publiskajos pasākumos, kas notiek ar bērnu piedalīšanos. Orientēšanās sacensību laikā notika aktivitātes dažādās disciplīnās : “Es un mans suns mežā”, “Es un patversmes suns mežā”, “Komanda mežā”, “Ģimene mežā”, “Mazais izmeklētājs – Robinam pa pēdām”. Pasākuma noslēgumā – draudzīga kopā būšana, apbalvošana, spēles, ekskursija pa patversmi, saskarsme ar patversmes dzīvniekiem.

Orientēšanās sacensības “Robins mežā” tika rīkotas divas reizes gadā no 2012. līdz 2017.gadam, pulcējot 100-150 dalībniekus katrā reizē.


Semināri brīvprātīgajiem palīgiem
suņu staidzināšanā

Semināri brīvprātīgajiem palīgiem suņu staidzināšanā notiek vienu reizi mēnesī, izņēmums bija Covid-19 pandēmijas periods, kad semināri nenotika, kā arī semināri nenotiek vasaras sezonā. Apmeklējot semināru kinologa vadībā, brīvprātīgie palīgi iegūst zināšanas par patversmes suņu psiholoģiju, par to, kā nodrošināt patversmes suņiem kvalitatīvu pastaigu un pareizi veikt socializēšanas aktivitātes. Drošības apsvērumu dēļ patstāvīgi darboties ar patversmes suni mūsu patversmē var no 16 gadu vecuma. Visi, kas ir vienreiz saņēmuši apliecību par semināra noklausīšanos, pievienojas dzīvnieku patversmes “Labās mājas” brīvprātīgo palīgu kopienai. Katru mēnesi mūsu pulkam pievienojas ap 50 jauni brīvprātīgie palīgi suņu staidzināšanā. Pašiem brīvprātīgajiem palīgiem šī pieredze sniedz arī jaunus draugus suņu mīļu vidū, saliedēšanos ar savas interešu grupas pārstāvjiem no dažādām sabiedrības grupām, neformālās izglītības apgūšanu.


Lielā talka

Katru gadu, laikā, kad visā Latvijā norisinās Lielā talka, arī dzīvnieku patversmē “Labās mājas” notiek talkošana – gan Juglas mežā un Mežapurva ielā, gan dzīvnieku patversmes āra teritorijā un iekštelpās. Tīra apkārtne ir svarīga arī patversmes suņu pastaigu drošumam. Talkā veicamo darbu vienmēr ir pietiekoši daudz, un pēc kārtīgi padarītā seko silta zupa un uzkodas, ko nodrošina veikalu tīkls “RIMI Latvija”.

Talkošana ir viens no sabiedrības integrēšanas pasākumiem, jo tajā var piedalīties visas sabiedrības grupas. Mājdzīvnieki pieder cilvēkiem neatkarīgi no viņu sociālā statusa, tāpēc interešu punktu saskares atrod dažādu sabiedrības grupu pārstāvji. Tāpat arī talka ir uzskatāma par nemateriālu ziedojumu – sava darba, laika un spēka ziedojumu dzīvnieku patversmei, kas eksistē tikai uz sabiedrības ziedojumu pamata. 

Labo darbu nedēļa rudenī, Ēnu diena pavasarī un skolēnu ekskursijas

Katru rudeni dzīvnieku patversmē ierodas skolēnu klases, kas “Labo darbu nedēļas” ietvaros veic labus darbus – palīdz sakopt kādu patversmes daļiņu, organizē ziedojumu vākšanas akcijas, ziedo patversmei skolas labdarības tirdziņos ietirgotos naudas līdzekļus. Turpretī pavasarī – skolas sociālo zinību projektu nedēļas laikā vai Ēnu dienā ierodas “Labajās mājās”, iepazīstoties ar patversmes ikdienas darbu un pētot palīdzēšanas iespējas.

Tāpat regulāri “Labajās mājās” ierodas bērnu un jauniešu ekskursiju grupas – no jebkura vecuma klases skolēniem un no 6 g.v. bērnudārza grupiņu audzēkņiem līdz pat studentiem. Ekskursiju ietvaros bērni un jaunieši atved ziedojamās lietas patversmes dzīvniekiem, uzzina stāstus par patversmes darbu un dzīvniekiem, veic spēles un iet apskatīt patversmes astaiņu un ķepaiņus.

Atgādinām, ka visas grupu ekskursijas ir jāsaskaņo iepriekš pa e-pastu: patversme@patversme.lv 

Robina skola

Pēc vairāk kā trīs gadu pārtraukuma, 2023.gada janvārī tika atjaunotas patversmes suņu socializēšanas nodarbības – Robina skola. Tas ir nodarbību cikls, pusgada garumā, katru svētdienu – apgūstot gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas kinologa vadībā. Robina skola ir gluži kā “nākamais līmenis”, izaicinājums tiem, kuri vēlas palīdzēt patversmes suņu paklausības trenēšanā, socializēšanā – tādējādi paaugstinot patversmes suņu izredzes tikt ātrāk adoptētiem kā prognozējamiem, kārtīgiem, labi audzinātiem cilvēka labākajiem draugiem. Robina skolas noslēgumā ir Robina skolas izlaidums – iespaidiem pilns un aktīvs pasākums.

Robina skolas nodarbību cikls ir piemērots tiem, kuriem nav sava suņa, bet vēlās nodarboties un kontaktēties ar suņiem, tiem, kuriem ir savs suns un vēlās labāk saprast suņu psiholoģiju un uzvedību, kā arī tiem, kuri vēlās vienkārši lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iegūt jaunus paziņas ar līdzīgām interesēm.

Robina skolas nosaukuma pamatā ir “Labo māju” logotips – baltais sunītis. 

Brīvprātīgo palīgu atvērto durvju diena un ekskursija zinātkārajiem

2022.gada decembrī, atzīmējot Starptautiskā Brīvprātīgā darba dienu, “Labajās mājās” tika uzsākta jauna tradīcija – katru mēnesi rīkot atvērto durvju dienu. Cilvēki, kas pirmo reizi ierodas dzīvnieku patversmē, vienmēr grib uzzināt, apskatīt, pajautāt, paglaudīt dzīvniekus, tāpēc ir radīts šāda veida ikmēneša pasākums – bez vecuma ierobežojuma, bez iepriekšējas pieteikšanās, bez maksas –  kurā droši var uzdot jebkādus jautājumus un kopā ar ekskursijas vadītāju doties patversmes teritorijas, ēkas un dzīvnieku apskatē. Pasākuma laikā “Labo māju” konferenču zālē notiek arī prezentācija par brīvprātīgā darba veidiem dzīvnieku patversmē, lai iedrošinātu jaunus brīvprātīgos palīgus atrast savu vietu un savu prasmju pielietojumu patversmes labā. 

“Labo māju” dalība izstādē Pet Expo

Divas reizes gadā notiekošajā starptautiskajā dzīvnieku industrijas izstādē Pet Expo Ķīpsalas izstāžu hallē var sastapt arī dzīvnieku patversmes “Labās mājas” pārstāvjus. Tā ir mūsu iespēja satikties ar cilvēkiem, kas vēl neko nezina par mūsu darbu, un iespēja atrast jaunus palīgus, ziedotājus, atbalstītājus, sadarbības partnerus.