Atbilstoši biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” statūtiem, biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta un sekmē biebrības darbību, kas ar savu aktīvu rīcību palīdz biedrības mērķu realizācijā un kas atzīst biedrības statūtus un biedrības pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus un apņemas tos ievērot.

Personai ir jāpierāda sava vēlme un griba kļūt par biedrības biedru – viena gada garumā biedrības biedra kandidāta statusā – ar savu aktīvu darbību biedrības mērķu realizācijā, ievērojot biedrības statūtus un biedrības pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus.

Lai kļūtu par biedra kandidātu, personai jāiesniedz biedrībai rakstisks pieteikums, kura formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka biedrības valde.

Pieteikumu izskata biedrības valde un lemj par biedra kandidāta statusa piešķiršanu. Uz valdes sēdi, kurā izkata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedrības biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, tad pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedra kandidātu, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

Pēc viena gada termiņa izbeigšanās biedrības biedra kandidāta statusā biedrības valde pieņem lēmumu par biedrības biedra kandidāta statusa izbeigšanu un, izvērtējot biedra kandidāta darbību minētā gada laikā, kā arī ņemot vērā biedra kandidāta gribu un viedokli, vienlaicīgi lemj par biedra kandidāta uzņemšanu par biedrības biedru vai par atteikumu uzņemt par biedrības biedru. Uz valdes sēdi, kurā izskata jautājumu par biedra kandidāta statusa izbeigšanu, ir jāuzaicina pats biedra kandidāts un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Valdei lēmums rakstevidā jāpaziņo biedra kandidātam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu biedra kandidāts var pārsūdzēt biedrības biedru saplcei, iesniedzot rakstveida lūgumu ne vēlāk kā desmit dienu laikā, skaitot no lēmuma paziņošanas dienas. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu kļūt par biedrības biedra kandidātu ne ātrāk kā pēc viena gada termiņa izbeigšanās.